Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 40/23.07.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.07.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа“.
 2. Актуализирано разпределение на променените бюджети през II-то тримесечие на 2018 г.
 3. Предоставяне на допълнителни финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Заедно“ – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип.
 4. Временно осигуряване на финансови средства на Сдружение ,,Местна инициативна група – Тунджа” за текущи разходи и популяризиране  на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  на територията на община „Тунджа” , изпълнявана по Споразумение № РД 50-39 от 23.04.2018 година.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 7. Предложение за решение за изменение на Решение № 637 от Протокол №39/28.06.2018 г. на ОбС „Тунджа“.
 8. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода М. ЯНУАРИ 2018 Г. – М. ЮНИ 2018 Г.
 9. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 10. Одобряване на задания и разрешаване изработването на проекти за Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за съоръжения на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План схема за газификация на село Кабиле.
 12. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

                                                                       

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”