Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 40/19.04.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 2. Продажба на общински недвижим имот.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от с. Асеново до с. Челник, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 13. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
 14. Изменение и допълнение на т.1 от Решение № 665 от Протокол № 36 от 24.02.2022 г.
 15. Изменение и допълнение на Приложение 1. Потенциални имоти, в които ще се осъществяват консервационни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ към Решение № 270 от Протокол № 17 от 28.10.2020 г.
 16. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022г.
 17. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Працеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на проект за Подробен устройстен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 28. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа“ за 2022 г.
 29. Награждаване по повод 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 30. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година.
 31. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2021 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа“ читалища за 2021 година.
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”