Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 27/15.06.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 23.06.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2021г.
 2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие“ и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.
 3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“, ДФ „Земеделие“ и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.
 4. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа“ приета с Решение № 282 от Протокол №19 от 18.12.2012 г.
 5. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 9. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа“ на 1/един/ брой училищен автобус, предаден за ползване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.
 10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”