Септемврийско заседание в Стралджа

    На 19 септември 2019г. от 10,00ч. в Клуб на пенсионера – Стралджа ще се проведе 47-то заседание на ОбС. Според дневния ред Атанас Киров, кмет на общината, ще внесе докладна записка относно компенсирани промени в частта за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности със собствени приходи от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. На вниманието на съветниците ще бъде и предложението за увеличение стойността на обект в поименния списък за капиталови разходи на общината през 2019г. от външен източник и компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със собствени средства. Г-н Киров е вносител и на докладна записка относно възлагане изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово по ОП“Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, по договор, сключен с Община Стралджа и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Предстои вземане на решение по актуализация на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници по съответната тарифа, валидни за територията на община Стралджа. Според дневния ред, утвърден от председателя на ОбС Живко Ангелов, съветниците ще обсъждат предложение за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани за лечение и лекарства както и други докладни записки.