Семинар-обучение за разработване на европейски проекти

При засилен интерес в залата на Областен информационен център-Ямбол се проведе двудневен семинар – обучение на тема ,,Разработване и управление на европейски проекти“. Организатори бяха офис ,,Култура“ на Бюро „Творческа Европа“ – България и Областен информационен център-Ямбол. Събитието се състоя на 29 и 30 ноември и бе насочено към артисти, организации и представители на културни и творчески институции.


Лекторите представиха много полезна и детайлна информация за общата логика и структура на проектното предложение, как се изготвя бюджет, спецификата и избягването на грешки при изготвяне, комплектоване, управление, финансиране, публичност, мониторинг и всички аспекти от движението на проектите.
Бяха дадени практически съвети и насоки, подкрепени от примери за добри и лоши практики при подготовката, управлението и отчитането на проекти по европейски програми.
След общото представяне присъстващите бяха запознати и с изискванията и методологията на проекти по програма „Творческа Европа“ и нейните подпрограми ,,Култура“ и ,,Медиа“.
Темите на обучението породиха множество въпроси и дискусии от страна на участващите в него и допринесоха за по-голямата информираност и заинтересованост за кандидатстване с проекти за сътрудничество в областта на творческите индустрии.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Областен информационен център-Ямбол
Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол

img_0375 img_0381