Сдружение „Евроклуб Жена“ проведе поредица от 11 обучения в областта на убежището и миграцията по проект „На фокус“

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., е финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст, а партньори по него са Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет.
Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.
В края на 2023, сдружение Евроклуб Жена реализира две от основните дейности по проекта, а именно- серия от 5 обучения, насочени към представители на местните и национални власти, с цел повишаване на техния капацитет и знания в областта на временната закрила и друга серия от 6 обучения, насочени към широката общественост, като представители на медиите, директори на училища, адвокати, представители на младежки НПО, доброволци, преводачи и представители на ЦПО, работодатели, с цел повишаване на знанията им в областта на убежището и миграцията.
Първата серия от обучения, насочени към представителите на местните и национални власти се проведоха в 5 града- Ямбол, Сливен, Бургас, Варна и Добрич, включвайки над 80 обучаеми, представители на местната власт, областната администрация, РИО на МОН, ДРСЗ, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, РЗИ, Агенция за социално подпомагане, НОИ, Агенция за закрила на детето, Дирекция „Миграция“ на МВР и други, имащи отношение към предоставяне на услуги на граждани с временна закрила.
Втората серия от обучения се включиха над 90 представители на различни социални групи от градовете Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора, които придобиха нови знания и информация относно процедурите в областта на убежището и миграцията, правата и задълженията на гражданите на трети държави в обществения и социален живот в България.
Въпросите, свързани с убежището и миграцията, са често сложни и включват множество аспекти като правни, хуманитарни, икономически и социални. По-доброто разбиране на тези аспекти помага на обществото да формулира по-балансирани и информирани мнения по отношение на политиките, но също и знанията за причините, поради които хора търсят убежище или мигрират, помагат да се преодолеят предразсъдъците и стереотипите, свързани с мигрантите. Обществото е по-толерантно и разбиращо, когато е информирано за различните контексти и мотиви зад миграционните потоци.
Повече информация за изпълнението на проекта може да намерите на сайта на проекта (https://nafocusbg.eu/).