Сдружение “Бъдеще за Ямбол” призовава областния управител да се намеси по казуса „Боровец”

Днес Сдружение “Бъдеще за Ямбол” изпрати до областния управител писмено обръщение за защита на обществения интерес във връзка с приетото решение на ОбС- Ямбол, с което 6.5 дка от парк „Боровец” се придават към едноименния хотелски комплекс на кмета Валентин Ревански. С обръщението призоваваме г-н Георги Чалъков да върне решението на местния парламент като незаконосъобразно.
Припомняме, че миналата седмица ОбС прие подробен устройствен план /ПУП/ на парк „Боровец”, според който именно тези 6.5 дка от парка се отделят и обособяват в нов имот, вече не за озеленяване, а за хотелски комплекс, с възможност до 60 процента от терена да бъдат застроени. Той може да бъде ползван изключително и само от собственика на хотела и впоследствие да бъде закупен без търг или конкурс. При влизане в сила на плана, Ямбол губи безвъзвратно тази част от парка, която се превръща в частна собственост.
По изработването и приемането на ПУП-а са допуснати множество нарушения на закона, които са предпоставка областният управител да върне за ново разглеждане тази точка на Общински съвет Ямбол. Нарушени са разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Нарушен е грубо и Законът за устройство на територията /ЗУТ/. Според чл. 62 от него, озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели, а съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии. Ал. 5 на същия член гласи, че когато в терените, определени за озеленени площи-публична собственост, попадат поземлени имоти-частна собственост, те се отчуждават по предвидения в закона ред. Вместо това ПУП-а на „Боровец” предвижда точно обратното – създаване на имот-частна собственост, откъсвайки част от парка.
Чл. 62А от ЗУТ пък гласи, че не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Тази разпоредба е императивна. А приетия ПУП на „Боровец” прави точно това – отделя една предвидена по ОУП за озеленяване част от парка и променя предназначението ѝ – за хотелски комплекс, което няма нищо общо нито с техническата инфраструктура, нито с отбраната и сигурността.
Надяваме се и призоваваме областния управител г-н Георги Чалъков да упражни правомощията си и да защити обществения интерес на Ямбол.
 
Сдружение „Бъдеще за Ямбол“