Свободни работни места в община Ямбол

Община Ямбол обяви подбор за свободни длъжности за няколко позиции в различни дирекции и сектори на администрацията. Свободни работни места са обявени за дирекциите „Местни приходи“, „Общинска собственост и икономически дейности“, „Стратегии и програми“, „Хуманитарни дейности“, в секторите „Финансов контрол“, „Връзки с обществеността“, в сектор „Превенция и опазване на обществения ред“ и др.

Желаещите да участват в конкурсите за обявените свободни длъжности трябва да подадат документи в срок до 31 юли 2017 г., в ст. 414 на община Ямбол. Подборът на кандидатите се извършва на три етапа – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания, решаване на тест и събеседване.

Подробна информация за свободните длъжности, критериите за кандидатстване и подаване на документи е публикувана на сайта на община Ямбол, в рубриката „Актуално“. http://yambol.bg/uploads/aktualno/123.pdf