Свикват сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 13/19.06.2020 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тринадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.06.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предоставяне на финансови средствапод формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършванена разходи по проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.
 3. Продажба на общински недвижими имоти.
 4. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „ Подземен оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ-ТВ“ ООД от с. Могила до с. Чарган, община „Тунджа“, обл. Ямбол, в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Ползване на дървесина от горите собственост на Община „Тунджа“ през 2020 г.
 8. Ново обсъждане на чл.19, чл.22, чл. 29, чл. 31 и чл. 34 от  Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Тунджа“, приета с Решение №159 по точка 15 от дневния ред на заседанието  на Общински съвет „Тунджа“, проведено на 28.05.2020 г. 
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  /п./

Председател на ОбС „Тунджа”