Свикват сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 30/23.09.2021 г.

                                                              

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.09.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2020 г.
 2. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа“ за 2021 г.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Чарган, с. Козарево до с. Калчево, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ ГЕОРГ- ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“
 9. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 10. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община „Тунджа“ (2018-2020 ).
 11. Изпълнението на Общия устройствен план на Община „Тунджа“ за периода януари 2021 година до юли 2021 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 12. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 13. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, обл. Ямбол.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”