Свикват извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 62/16.10.2023 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 66, ал.2, т. 1 и т. 2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесет и второ/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 18.10.2023 година от 10:00 часа в   КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА на Община „Тунджа“ / II – ри етаж/ при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

  1. Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство с. Маломир и с. Роза.
  2. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  4. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура
  5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп.
  6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”