РИК-Ямбол уведомява избирателите с трайни увреждания

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес по чл.36 от ИК. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 30.10.2021г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 8.11.2021г. (не по-късно от 5 дни преди изборния ден) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

  1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
  2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от избирателния списък и се вписват от съответната общинска администрация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.