РЗОК – Ямбол с покана за договаряне

ДО

ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 88, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, С РАЗКРИТИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЗОК – ЯМБОЛ

 

ПОКАНА

за участие в процедура по договаряне за сключване на договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК

 

На основание чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване директорът на РЗОК – Ямбол обявява процедура по сключване на индивидуални договори с лица, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонтни дейности на ПСПСМИ, разкрили търговски обекти на територията на РЗОК – Ямбол.

  1. Условия, на които следва да отговаря кандидатът, за сключване на договор:

1.1. да е вписан в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ;

1.2. да няма публични задължения;

1.3. обектът, в който ще се извършва дейността да е включен в списъка с обектите, по отношение на които е издадена заповедта за вписване в регистъра по чл. 88, ап. 1 от ЗХУ, с посочен адрес, телефон, електронна поща и лице – отговорник на обекта;

1.4. да има осигурена техническа възможност за ползване на специализирания софтуер на НЗОК за дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на ПСПСМИ/ремонтни дейности;

1.5. да има осигурен персонален или професионален квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицата, които ще работят със специализирания софтуер на НЗОК.

 

  1. За сключване на договор кандидатът подава до РЗОК заявление по образец, (приложение № 1), в което вписва данни за единния идентификационен код на търговеца от търговския регистър (ЕИК).

Към заявлението се прилагат следните документи:

2.1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2.2. удостоверение за вписване в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ;

2.3. декларация/декларации от лицето, представляващо кандидата, (приложение № 2) за:

2.3.1. наличието на граждански договор за управление или трудов договор на отговорника на обекта; Попълва се приложение № 3 относно данни на персонала, работещ в търговския обект.

 

 

 

2.3.2. наличието на договор с ремонтна база, в случай, че лицето по чл. 88, ал. 1 не разполага със собствена такава;

2.3.3. осигурена техническа възможност за ползване на софтуера на НЗОК за дейностите по предоставяне, отчитане, заплащане и контрол на ПСПСМИ/ремонтни дейности;

2.3.4. осигурен КЕП.

2.4. декларация за наименование на лицето, което ще издава финансовоотчетни документи и адрес за кореспонденция (приложение 4).

2.5. декларация за предоставяне на ПСПСМИ/ремонтни дейности, за които е оторизиран (приложение № 8), като към декларацията се прилага извлечение от спецификацията-списък на хартиен и електронен носител във формат Excel.

 

  1. Образец от комплекта документи, необходими за сключване на договор, се получават в деловодството на РЗОК – Ямбол, стая №111.

 

  1. Място за подаване на документите – в деловодството на РЗОК – Ямбол, стая №111;

 

­5. Срок за подаване на документи за участие в първоначално откритата процедура – 24.06.2022 г.

 

  1. Срок за разглеждане на подадените документи – 3 дни от входирането им в деловодството на РЗОК – Ямбол.

 

  1. График за подписване на договорите ще бъде изложен на информационното табло в сградата на РЗОК – Ямбол и на електронната страница на НЗОК.

 

  1. Лица за контакти – Ваня Радева, стая № 306, тел. 046/ 685060; Иван Кокаличев, стая № 207, тел. 046/ 685075.