Редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“

П О К А Н А

№ 54/20.04.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.04.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 

 1. Бюджетна прогноза на Община „Тунджа“ за периода 2024-2026 г.
 2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.249-0004-С01 от 30.03.2022г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“  за Проект „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
 3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор №BG06RDNP001-19.249-0004-С01 от 30.03.2022г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сграда на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежката заетост“.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средствата от ЕС за извършване на разходи по проект ДБФП „BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в Община „Тунджа“.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 10. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез замяна.
 11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 12. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 15. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” през 2022 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа” читалища за 2022 година.
 16. Приемане на Общинска програма за закрила на детето да 2023 година.
 17. Награждаване по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 18. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”