Редовно заседание на ОбС – „Тунджа“

ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „ Тунджа” при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за I- вото шестмесечие на 2018 г. и сметките за средства от Европейския съюз.
Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа“ за 2018 г.
Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Предоставяне на допълнителни финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип.
Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.
Продажба на общински недвижими имоти.
Прекратяване на съсобственост чрез делба.
Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване.
Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗА Председател на ОбС „Тунджа”