Регистрирана безработица в област Ямбол

     В края на месец февруари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област са 3615. В сравнение с месец януари 2021 г. няма съществена промяна – увеличение в рамките на 15 души, а спрямо м.февруари 2020 г. те са с 254 души повече като последица от епидемичната обстановка, причинена от COVID-19. Равнището на регистрирана безработица е 6.5 % и в сравнение с декември 2020 г. стойността на показателя се увеличава с 0.03 п.п.

В петте общини от областта се отчита промяна, която е под 40 души – в община Ямбол и община Болярово броят на безработните намалява съответно с 40 и 1, а в останалите три общини има леко увеличение – Елхово (с 12),  Тунджа (с 38) и Стралджа (с 5).

През февруари 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4%, 155 лица; младежи до 29 г. – 11%, 385 лица; продължително безработни – 17%, 618 лица; лица без квалификация – 55%, 1990; лица с основно и по-ниско образование – 45%, 1613, лица с увреждания – 6%, 233.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месец февруари 2021 г. са се регистрирали нови 534 безработни лица, кoeто е със 117 по-малко в сравнение с януари и се доближава до броя на новорегистрираните през февруари 2020 г. (510 д.). При регистрацията си в бюрата по труда 36 от тях (7 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (32%); Държавно управление (12%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Строителство (6%); Административни и спомагателни дейности ( 6%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

През м.февруари 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 258 и е по-голям от започналите работа през предходния месец (със 101 души). От тях 81 % са устроени в реалната икономика – 208 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 50 лица – от тях 1 по мерки и 1 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 48 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през февруари са 203. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (24%); Държавно управление (18%); Хотелиерство и ресторантьорство ( 11%); Селско, горско и рибно стопанство ( 11%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%).

Най-много работни места са обявени за позициите: граничен контрольор; манипулант в промишлеността; сезонен работник в земеделието; общ работник; машинен оператор; готвач; продавач-консултант и др.