Регистрираната безработица през април

През месец април 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област за пореден месец намаляват – в края на месеца те са 3220 и са с 254 души (7,3%) по-малко от безработните в края на м. март. Безработните през април 2021 са по-малко с 1816 души в сравнение със същия месец на м.г., втория месец от извънредното положение заради епидемията от ковид.

Равнището на регистрирана безработица е 5.8 % и в сравнение с март 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.5 п.п.

Данни по общини

В четири от общините в областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – със 146 души (11%), а за Тунджа, Стралджа и Болярово спадът е съответно с 71, 22 и 19 души. Само в община Елхово се отчита слабо увеличение – с 4 безработни.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През април 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,2%, 136 лица; младежи до 29 г. – 10,2%, 328 лица; продължително безработни – 20,3%, 653 лица; лица без квалификация – 57,4%, 1849; лица с основно и по-ниско образование – 47,4%, 1525, лица с увреждания – 7,1%, 228.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредническите услуги на бюрата по труда в Ямболска област са се регистрирали нови 453 безработни лица през месец април 2021 г., кoeто е със 123 души по-малко в сравнение с март и три пъти по-малко от новорегистрираните през април 2020 г. (1499 д.), когато беше в сила извънредното положение заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 6 от тях (1 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%); Държавно управление (7%); Административни и спомагателни дейности (6%); Хуманно здравеопазване и социална работа (6%); Строителство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).