Регионален исторически музей- Ямбол представя колективна монография, посветена на българо-чешките археологически проучвания

На 27 юни /понеделник/ от 17.30 ч. в зала „Археология“ на Регионален исторически музей –Ямбол ще бъде представена колективната монография „The Yurta-Stroyno Archaeological Project. Studies on the Roman Rural Settlement in Thrace”, издадена през 2022 г. от Института по класическа археология към Философския факултет на Карловия университет в град Прага, Чехия. Томът е посветен на проведения в периода 2014 -2016 г. българо-чешки археологически проект „Юрта-Стройно”, ръководен от гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев (Регионален исторически музей – Ямбол), д-р Петра Тушлова (Petra Tušlová, Карлов университет – Прага) и д-р Барбора Вайсова (BarboraWeissová, Рурски университет – Бохом, Германия), които са и научни редактори на монографията. Проектът изследва римско селище, разположено по средното течение на река Тунджа, в Югоизточна България (римска провинция Тракия) и има за цел определяне динамиката на обитаване на селището, проучването на архитектурния му облик и общата му функция, както и евентуалната му връзка с римския военен лагер в Кабиле.

В тома са събрани студии, представящи резултатите от теренните обхождания и археологическите разкопки, както и отделни статии, посветени на различни аспекти от съществуването на селището и на неговата материална култура. Насочен е към научноизследователски организации, докторанти и специалисти в областта на археологията.

Монографията е издадена с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по проект „Творчество и адаптивност като условия за успеха на Европа в един взаимосвързан свят“ (рег. номер: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734), изпълняван от Философския факултет на Карловия университет, в рамките на покана за представяне на предложения за „Върхови научни изследвания” към ЕФРР.