Районен съд – Ямбол обяви свободно място за Държавен съдебен изпълнител

ОБЯВЛЕНИЕ

 

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ обявява наличието на една свободна щатна бройка за длъжността „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ в Районен съд – Ямбол, за заемане при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ (до заемане на длъжността въз основа на конкурс)

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Молба
  • Автобиография
  • Медицинско свидетелство
  • Документ за психично здраве
  • Документи удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж
  • Декларация по чл. 162 от ЗСВ
  • Нотариално заверени копия от Диплома с приложение за висше образование по специалността „Право“
  • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 01.03.2011 г.

Място и краен срок за подаване на документи:

  • Документите са подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в Районен съд –Ямбол, гр. Ямбол, ул.“Жорж Папазов“№1, етаж IV, стая 402, служител „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
  • Документите се подават в 7-дневен срок от публикуване на обявлението в местен електронен печат, след което се изпращат в Министерство на правосъдието за осъществяване на подбор на кандидатите.