Разсекретиха поименните разпечатки от гласуванията в ямболския съвет

Председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков разсекрети поименните разпечатки от гласуванията. Те вече са задължителна част от публикуваните на сайта на общината протоколи от заседания на Общинския съвет и всеки има възможност да се запознае с тях и да разбере кой съветник как е гласувал. Ямболският Общински съвет е първият в страната, който въвежда подобна практика. Тя, обаче, дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение по въпроса кой общински съветник как е гласувал конкретно за годишния бюджет на общината, размера на местните такси, разпореждането с общинско имущество, емитирането на облигации – все въпроси с надделяващ обществен интерес.
Искане за това беше отправена от страна на координатора на Програма Достъп до информация още през миналия мандат, но категорично становище против предоставянето на разпечатките от поименните гласувания в съвета изразиха и от бившето общинско ръководство. Самите общински съветници през предходните два мандата също нямаха достъп до поименните разпечатки от гласуванията, макар, че самите те също са участвали в тях. Председателят на настоящия Общински съвет Антон Шиков въведе прилагането на пълна прозрачност в работата на местния парламент и неговите комисии. Изпълнено е вече и задължението по Закона за достъп до обществена информация чрез Интернет-страницата на общината да се публикува информация кои съветници са подали декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Протоколите от заседанията вече съдържат и текстовете на новите или измененията и допълненията на Наредбите на Общинския съвет, което също беше препоръка от координатора на Програма Достъп до информация.
По този начин гражданите могат лесно да се ориентират кога и по какъв начин Общинският съвет е изменил или допълнил съответната наредба, респективно кой общински съветник как е гласувал за това изменение или допълнение. От този мандат както съветниците, така и всяка Постоянна Комисия към Общинския съвет има приемен ден и час, в който всеки, изявил желание гражданин може да се срещне с представители на комисията и да изложи проблеми. Графикът на приемните дни също се публикува предварително на сайта на общината и се популяризира чрез медиите.