Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Ямбол през 2018 година

Раждаемост

 През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 1 189 родени деца, като от тях 1 174 (98.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 38 деца, или с 3.3%. 

Коефициентът на обща раждаемост в област Ямбол през 2018 г. е 9.8‰ и в сравнение с 2017 г. се увеличава с 0.4 промилни пункта.

Броят на живородените момчета е 601, а на живородените момичета – 573.

В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 876 и 298 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.4‰ и в селата – 8.5‰.

С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост са общините Стралджа – 10.5‰, Ямбол и Елхово – по 10.1‰, а с по-нисък общините Болярово (8.6‰) и Тунджа (8.5‰).

Към 31.12.2018 г. броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) е 22.1 хил. като спрямо предходната година той намалява с 2.5%.

Броят на децата, родени от майки под 20 години е 254 през 2018 г. и в сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 8.1%.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 2.13, докато през 2017 г. той е бил 2.00 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 24.4 години през 2017 г. на 24.6 години през 2018 година.

През 2018 г. броят на живородените извънбрачни раждания в област Ямбол е 773, или 65.8% от всички живородени, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. (66.3%).

Най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени деца в общините Болярово (90.3%) и Стралджа (83.7%), следвани от общините Тунджа (80.4%), Елхово (62.5%) и Ямбол (58.4%).

 

Смъртност

 През 2018 г. в област Ямбол нивото на общата смъртност се увеличава. Броят на умрелите е 2.2 хил. души, а коефициентът на обща смъртност – 18.7‰ и спрямо предходната година се увеличава с 0.9 промилни пункта.

Смъртността сред мъжете в област Ямбол (20.1‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.2‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 121 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (29.0‰) отколкото в градовете (14.4‰). С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната стойност на показателя за областта са общините Болярово (31.8‰), Тунджа (28.0‰), Стралджа (23.7‰) и Елхово (20.3‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (13.8‰).

През 2018 г. в област Ямбол са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.5‰. За сравнение през 2010 г. коефициентът на детска смъртност е бил 19.4‰, а през 2017 г. – 7.9‰.

 

Естествен и механичен прираст на населението

 Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 059 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 8.9‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.0‰, а в селата – минус 20.5‰.

Всички общини в областта също са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-нисък коефициент на естествен прираст – минус 3.7‰. Следват общините Елхово (-10.2‰) и Стралджа (-13.2‰). С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Болярово (-23.2‰) и Тунджа (-19.5‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен – минус 514 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 4.3‰, съответно в градовете е минус 6.4‰, докато в селата коефициентът на механичен прираст е положителен – 0.8‰.

През 2018 г. отрицателен механичен прираст имат общините Ямбол (-7.6‰), Стралджа (-4.1‰) и Елхово (-0.3‰). Положителен механичен прираст е регистриран в общините Болярово и Тунджа, съответно 8.4 и 1.2 ‰.

 

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

отдел „Статистически изследвания  – Ямбол“

ТСБ – Югоизток