Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Ямбол през 2017 година

Раждаемост

 През 2017 г. в област Ямбол са регистрирани 1 148 родени деца, като от тях 1 136 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 31 деца, или с 2.7%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Ямбол през 2017 г. е 9.4, а през предходната 2016 г. – 9.5‰.

Броят на живородените момчета е 571, а на живородените момичета – 565.

В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 828 и 308 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.7‰ и в селата – 8.6‰.

С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост е само община Стралджа – 12.9‰, а с по-нисък общините: Ямбол – 9.4‰, Тунджа (9.2‰), Елхово (7.4‰) и Болярово (6.8‰).

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст в област Ямбол към 31.12.2017 г. е 22 696 като спрямо предходната година той намалява с 2.1%.

Броят на живородените деца от майки под 20 години е 235 през 2017 г. и в сравнение с 2016 г. броят им намалява със 7.1%. Намалява и броят на децата, родени от жени на възраст на 40 и повече навършени години, от 26 през 2016 г. на 21 – през 2017 година.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 2.00, докато през 2016 г. той е бил 1.98 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 24.0 години през 2016 г. на 24.4 години през 2017 година. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Ямбол е 753, или 66.3% от всички живородени, което е с 3.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. (70.2%).

Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Стралджа (86.4%) и Тунджа (68.8%). Следват общините Болярово (68.0%), Елхово (65.7%) и Ямбол (60.7%).

 

Смъртност

 Броят на умрелите лица през 2017 г. в област Ямбол е 2 164 души, а коефициентът на обща смъртност – 17.8 Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 59 случая, или с 2.8%.

Смъртността сред мъжете в област Ямбол (19.3‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.4‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 126 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.4‰), отколкото в градовете (13.4‰).

С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната за областта стойност на показателя са общините Болярово (32.5‰), Тунджа (26.4‰), Стралджа (22.3‰) и Елхово (21.2‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (12.8‰).

През 2017 г. в област Ямбол са починали 9 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.9‰, като в сравнение с 2016 г. той намалява с 5.0 промилни пункта.

 

Естествен и механичен прираст на населението

 Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 028 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 8.4‰1. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 3.7‰, а в селата – минус 19.8‰.

Всички общини в областта са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-нисък коефициент на естествен прираст – минус 3.5‰. Следват общините Стралджа (-9.4‰) и Елхово (-13.7‰). С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Болярово (-25.7‰) и Тунджа (-17.3‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен –   минус 778 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 6.4‰2, съответно в градовете е минус 7.8‰, а в селата – минус 3.2‰.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен механичен прираст са общините  Тунджа (-3.4‰) и Ямбол (-6.6‰), следвани от Стралджа (-9.1‰) и Елхово (-9.6‰). Единствено в община Болярово е регистриран нулев механичен прираст, т.е. броят на заселилите се е равен на броя на изселелите се лица.

 

С уважение,

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток