Равнище на безработицата през август

През месец АВГУСТ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 4185 и е 1.9 на сто от всички безработни в страната. Спрямо ЮЛИ е реализиран спад от 262 д. (с 5.9 на сто), поради засиленото предлагане на заетост през месеца спрямо предходния. Сравнението с АВГУСТ 2016 г. показва значително намаление – с 1393 д. или с 25.0 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 241 д. за АВГУСТ и представляват 5.8 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 19 лица по-малко, а относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта. В сравнение с АВГУСТ м.г. броят им е с 61 д. по-малък, но относителният им дял е по-висок с 0.3 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 609 д. за АВГУСТ или 14.6 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 34 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял е по-висок с 0.1 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой – със 168 д., но по-висок относителен дял – с 0.6 процентни пункта.

Равнището на безработица в края на месеца е 7.5 на сто, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (7.4%) и пред област София (7.8%).

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.5 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. – значително намаление с 2.5 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.7%) показва по-високо с 0.8 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през АВГУСТ е най-ниско в общините Ямбол (4.0%), Тунджа (10.5%) и Елхово (13.0%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо ЮЛИ в четири от всички пет общини равнището на безработица намалява (без Болярово), а спрямо АВГУСТ 2016 г. то е по-ниско във всички.