Работна среща с директори на училища и детски градини

На 8 ноември 2017 г., от 15.00 часа, в община „Тунджа“, се състоя работна среща с директорите на детските и учебни заведения на територията на общината. На заседанието присъстваха и медицинските специалисти, които обслужват здравните кабинети  в детските градини и училища.

Заместник-кметът на общината Станчо Ставрев акцентира върху графика на медицинските специалисти в детските и учебни заведения.

Подробно бяха обсъдени стартирането на схема „Училищен плод“ в детските градини и училищата на територията на община „Тунджа“ и графика за провеждане на образователните концерти в училищата.

По време на срещата беше коментирано изпълнението на дейностите по проектите „Заедно“ – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“ и „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“.