Работна среща в община „Тунджа”

В  заседателната зала на община „Тунджа” се състоя работна среща с директорите на общински училища и детски градини.

Срещата се ръководи от Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа“ и в нея взеха участие заместник-кметовете Станчо Ставрев и Ели Василева, както и специалисти от общинска администрация.

Тя протече при следния дневен ред:

  1. Проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ – информация за изпълнение на дейностите;
  2. Организация на дейности по проект „Заедно“ – споделена грижа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в малките населени места от селски тип“;
  3. Организация на дейности по проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна интеграция в малките населени места от селски тип“;
  4. ПМС № 121 на МС за приемане на критерии за определяне на защитени детски градини и училища;
  5. Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
  6. Актуализация на вътрешните правила за работната заплата по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
  7. Предложения за формиране на паралелките с брой на учениците под нормативния – процедура по Наредба № 7/ 2000 г.;
  8. Други.

 

Заместник-кметът Станчо Ставрев коментира възможностите за равен достъп до образование на всички жители на общината, включително и чрез самостоятелната форма на обучение в тунджанските училищата.

По първа точка от дневния ред бяха представени от ръководителя на Общностния център Ивайло Кьосев дейностите по проекта, които предстои да бъдат реализирани в детските градини и училища през летните месеци.

Началникът на отдел „Социални услуги“ Силва Иванова коментира стартирането на новата услуга по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ – „Лятно училище“, в което се предвижда допълнителна подготовка за децата в предучилищна възраст. То има за цел да се осигури равен старт за всички малчугани в училище, като се предвижда да стартира най-напред в селата Веселиново и Бояджик.

Бяха коментирани и ползите от проекта, като всички директори на детски градини изразиха своето задоволство от ползотворното сътрудничество и съвместна работа със специалистите, както и видимите резултати по населени места.

По втора точка от дневния ред беше обсъдено изпълнението на проекта, доставката на дидактически материали, приключването на работата на групите по първия етап и ефектите от дейностите по проекта.

На срещата Добринка Ангелова – началник отдел „Образование и предучилищна подготовка” представи допълните ангажименти на училищата по стартирането и реализацията на проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна интеграция в малките населени места от селски тип“, както и ползите от реализацията му за учениците от община „Тунджа“ и техните родители.

Димитър Димитров – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” представи актуалните възможности за външно финансиране на учебните заведения.

По четвърта и пета точка от дневния ред бяха коментирани критериите, процедурите и сроковете за внасяне на предложения за защитени и средищни детски градини и училища в Министерство на образованието и науката.

В хода на заседанието беше обсъдена актуализацията на вътрешните правила за работната заплата в училищата и детските градини, както и процедурата за внасяне на предложения за формиране на паралелките с брой на учениците под нормативния, със срок до 31 юли 2017 година.

След приключилата дискусия по темите и поради изчерпване на дневния ред, работната среща беше закрита.