Работна среща в община „Тунджа”

В заседателната зала на община „Тунджа”, под ръководството на заместник-кмета Станчо Ставрев, се проведе работна среща с директори на училища, детски градини, медиатори и специалисти, участващи в изпълнението на дейности по проекти на общината.

В хода на срещата участниците обсъдиха текущата реализация на проектите Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ и „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип “.

По втора точка от дневния ред, заместник-кметът Станчо Ставрев, обяви че общината има одобрено проектно предложение по процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектното предложение „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места“, е изготвено и ще се реализира в партньорство с 10-те общински училища: ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево, НУ „Васил Левски”, с. Завой, НУ „Св. Климент Охридски”, с. Крумово,  ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза, СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица, ОУ „Васил Левски”, с. Тенево и Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“, гр. Ямбол.

Проектните дейности включват  допълнително обучение по български език; допълнителни занимания по интереси за ученици в риск от отпадане – „работилници за развитие“ под формата на творчески ателиета за сценично изкуство и литературни композиции и ателиета „Журналист“.

Целта на схемата е да бъдат подпомогнати учениците на територията на общината да се изградят като пълноценни личности и да постигнат успешна образователна, социална и творческа реализация.

Общата стойност на финансиране по проекта е 533 125,15 лв.

Така общо одобреното финансиране по проекти на община „Тунджа“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е 911 081 лв.

В края на работната среща се обсъдиха ангажиментите на училищата и детските градини по предстоящи мероприятия от културния календар на община „Тунджа“.

dsc02180 dsc02183