Работна среща в община „Тунджа”

На 10 октомври 2016 година, от 14.30 ч., в заседателната зала на община „Тунджа”, под ръководството на заместник-кмета Станчо Ставрев, се проведе работна среща с директорите на училища и детски градини от общината.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев обсъди в хода на срещата формирането на обществени съвети в училищата и детските градини по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Той коментира предизвикателствата във връзка с тяхното създаване и очакванията за активно и интензивно родителско присъствие в организирането и провеждането на учебно-възпитателния процес.

По втора точка от дневния ред и във връзка с осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, на директорите на училища и детски градини бяха представени двама специалисти – психологът Иван Ангелов и Нели Славова в качеството си на специален педагог, които ще имат преки ангажименти по формирането на екипите за подкрепа на личностното развитие.

На срещата се обсъдиха допълните ангажименти на училищата и детските градини по реализацията на проектите Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ и „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип “, както и ползите от реализацията им за децата от община „Тунджа“ и техните родители.

Проектът „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, одобрен за финансиране по процедура „Услуги за ранно детско развитие е на стойност 588 567 лв. и е с планирана продължителност на дейностите – 28 месеца.

В рамките на проекта е предвидено подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, индивидуално консултиране и групова работа с деца, родители и бъдещи родители, както и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Услугите по проекта ще се реализират както в Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в село Кабиле, така и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината и като мобилна работа в домовете на потребителите.

С реализацията на втория проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“ се предвижда да бъдат създадени и подобрени условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и на деца от семейства в неравностойно положение в малките населени места чрез гарантиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и възпитание. Той се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е на стойност 377 956,29 лв. и е с планирана продължителност на дейностите 24 месеца.

2 3