Работна закуска с медиите

На 20 октомври 2016 г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол се проведе работна закуска с представители на медиите от областта.

В неформална обстановка управителят на ОИЦ-Ямбол представи възможностите за работа с  публичния модул ИСУН 2020, начините за извличане на информация за сключените договори по оперативните програми, бенефициенти и партньори, цели и дейности на проектите, изплатена стойност.

Показани бяха също и филтрите за търсене  в секцията за публичност по Програмата за развитие на селските райони, намираща се на официалния сайт на Държавен фонд ,,Земеделие“ и сключените договори по някои от подмерките за област Ямбол.

Гостите на работната закуска получиха обобщена справка за броя на сключените договори по програмите, финансирани от ЕСИФ и стойността на субсидията в петте общини в областта. По данни на ИСУН 2020 сключените договори към 18.10.2016г. в област Ямбол са 38 на обща стойност 64 910 192,95 лв.  По Програма за развитие на селските райони  2014-2020 към 18.10.2016г. са сключени 54 договора за финансиране на обща стойност 7 687 126,13 лв.

Медиите са основният посредник между институциите и широката общественост.  Работната среща имаше за цел да подпомогне представителите им в ежедневната им дейност за набиране на  информация и осигуряване на  прозрачност за постигнатите резултати и реализираните средства по проектите.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.        

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел.: 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

20-10-20162