Работната сила в областта през третото тримесечие

    През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 45.8 хил., като 26.4 хил. са мъже и 19.4 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.4%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 г. е 45.6% (при 55.3% за страната), съответно 54.1% за мъжете и 37.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-нисък с 1.4 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на двадесет и пето място след област Кюстендил и преди област Силистра.

 

    През третото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.7 хил., като 25.5 хил. от тях са мъже, а 19.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 3.9% спрямо същия период на предходната година.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.3%, съответно 68.9% за мъжете и 55.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 1.1 процентни пункта.

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток