Работещи и работна заплата в област Ямбол – статистика

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2016 г. намаляват с 4.5% спрямо края на юни 2016 г., като достигат до 30.9 хил. души. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 8.8% (6.3 хил.), a в частния сектор – с 3.3% (24.6 хиляди).

В сравнение със септември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол намаляват с 2.8%. Наетите лица в обществения сектор намаляват със 7.2%, a в частния сектор – с 1.6%.

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 1.7%. В частния сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 2.0%, а в обществения сектор нараства – с 0.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства със 4.0%, съответно в частния сектор увеличението е с 3.4%, а в обществения – с 6.5%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г., област Ямбол се нарежда на 23-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 272 лв., а най-ниска – в областите Видин – 648 лв., Кюстендил – 667 лв. и Благоевград – 671 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пазар на труда/.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-6