Първи за 2018 година публичен търг в община „Тунджа”

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев насрочи първият за 2018 година публичен търг. Той ще се проведе на 26 януари 2018 г., от 9.30 часа, в административната сграда на общината.

Под наем за срок от 10 /десет/ години се предоставя част от имот – публична общинска собственост, а именно част от фоайе, с полезна площ от 5 кв. м. на първи етаж на двуетажна масивна сграда – Кметство, с. Тенево, за разполагане на терминално устройство АТМ (банкомат), съгласно одобрена схема от главния архитект на Община „Тунджа“.

Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на общината или на e-mail адрес: contact@tundzha.net , до 17.00 часа на 24 януари 2018 г.

Тръжна документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа“ – http://www.tundzha.net/ – Образец № 1, да я получи на място в общината – отдел „Стопанска политика и общинска собственост“ – стаи № № 306,307 и 308, ет. III или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

До участие в търга се допускат юридически лица, вписани в списъка на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България.