Първа среща по международен проект „Да отворим умовете си чрез игри“ в община „Тунджа“

От тринадесети до петнадесети ноември 2017 година, в община „Тунджа“ се проведе първата транснационална среща по Проект „Open your minds through games“/ „Да отворим умовете си чрез игри“ по Програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейския съюз, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“.

Проектът стартира изпълнението на дейностите си от 1 септември 2017 г. в детска градина „Изворче“, с. Кабиле, която е партньор на образователни институции от 6 други държави – Република Франция, Република Турция, Република Естония, Република Италия, Република Португалия и Република Гърция. Одобреното финансиране за дейностите, които ще се изпълнят от партньора, са в размер на 19 605 евро.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца – от 01.09.2017 г. до 31.08.2019 г.

Основните цели на проекта са формиране на начини за изразяване и изграждане на децата; развитие на човешките добродетели в децата; развитие на волевата регулация на поведение; формиране на характер и развитие на способността на децата да работят  и  играят в екип; възможности за изграждане на стратегии и вземане на решения; социална и културна интеграция на децата; развитие на комуникацията и изграждане на приятелства, както и обогатяване професионалния опит на педагогическите специалисти.

В контекста на новия Закон за преучилищно и училищно образование  и Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование, играта е инструмент на педагогическата технология в детската градина, където децата се обучават, възпитават, социализират и отглеждат до постъпването им в 1 клас.

Целева група по проекта са педагозите от детската градина, децата и техните родители.

Очакваните резултати по проекта са:

 – разширяване знанията на децата за разнообразието и богатството на културите от различните  Европейски държави участници в проекта;

 – развитие на социалните и творческите умения на децата;

 – професионално развитие на педагогическите специалисти чрез разработване на иновативни методи и ресурси на преподаване;

 – развитие на взаимоотношенията и сътрудничество между деца и учители в различните Европейски държави – участиници в проекта.

Детската градина осигури домакинството на първата международна среща по проекта. За целта беше изготвена програма за обмен на преподавателски практики в предучилищното образование.

Участие в срещата взеха партньорите от Република Франция, Република Турция, Република Естония, Република Италия и Република Португалия.

Гостите бяха посрещнати от заместник-кмета на община „Тунджа“ Станчо Ставрев. В първия ден партньорите посетиха детска градина „Изворче“, с. Кабиле и групите в селата Дражево, Безмер и Хаджидимитрово.

По време на посещението, децата и педагозите от детската градина, представиха малка част от българския фолклор, традиции и обичаи.

Всеки един от партньрите изработи специален „талисман“, с който представи своята държава. Детска градина „Изворче“ представи своя талисман – кукерче, носител на доброта, радост и здраве. След това децата и учителите разгледаха талисманите на всички останали държави.

През втория ден, по време на работна среща, екипът избра  общо лого на проекта. От разгледаните предложения логото на представителите на Република Португалия спечели с 5 гласа. Останалите предложения събраха както следва: на участниците от Република Франция – 4 гласа, а на представителите на Турция, Естония, Италия и България по 2 гласа.

След това участниците по проекта определиха датите за следващите международни срещи и избраха игрите, с които ще занимават децата през следващите 2 месеца. Екипът определи и датата, на която чрез конферентна връзка, ще се проведе Коледният концерт. В него ще вземат участие деца от държавите – партньори по проекта.

По-късно се проведоха дискусии относно методиката и спецификата на работата на педагога в детските градини на територията на община „Тунджа“. В дискусиите взе участие г-жа Татяна Славова – старши експерт по предучилищно образование при Регионално управление на образованието, гр. Ямбол. Тя запозна чуждестранните участници в проекта с организацията на предучилищното образование в Република България.

През последния, трети ден, от визитата си в България, гостите се срещнаха с кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев. По време официалната среща кметът Георгиев представи пред присъстващите дългогодишния опит на общината в областта на образователната политика. Тази политика се е доказала като добра практика в национален мащаб. Кметът коментира основните постижения и предизвикателства, както и бъдещите насоки за развитие на община „Тунджа“. Той подчерта, че община „Тунджа“ води стимулиращи политики спрямо своите деца. Доказателство за това е отмяната преди 5 години на таксите в детските градини за 5 и 6-годишните, а за останалите нейното намаление на половина, а от септември 2015 година и окончателното им премахване, което от своя страна е довело до повишението на приема на деца в детските градини почти на 100% и увеличение на яслените групи на територията на общината.

По време на срещата, гостите имаха възможността да споделят своите впечатления от ангажираността и отдадеността на педагогическите екипи в детските градини на община „Тунджа“ и отблизо и на практика да се запознаят с образователната  политика на общината.

Те споделиха своето вълнение, че имат възможността да научат повече за опита на общината в предоставянето на безплатни услуги за ранно детско развитие за всички деца.

По време на визитата си гостите посетиха още Общинския център за извънкласни и извънучилищни дейности, манастира „Рождество на Пресвета Богородица“ и народните читалища в селата Безмер, Дражево и Кабиле.