Първа помощ на работното място

На 06 октомври 2020г., в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведе курс по първа помощ на работното място за служители от Центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и Защитено жилище в град Ямбол. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания.

 Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси, свързани с мерките за справяне при наранявания според спецификата на дейността, като се обсъдиха ситуации с потенциален риск от инциденти. Специално внимание бе отделено на подход и техники за оказване на първа помощ при инциденти с деца и младежи с различна степен на увреждане.

         В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс „Първа помощ на работното място” със срок на валидност 5 години.

  

                          ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ