Първа помощ на работното място

На 06 ноември 2019г., в учебните зали на Регионално дружество „Кабиле“, филиал на ЛИДЛ, се проведоха два курса на обучение по първа помощ на работното място за 25 служители на Lidl Bulgaria EOOD & KO. KD. Това са поредните за тази година обучения, организирани от Ямболската червенокръстка организация за служители от страната и имат за цел участниците да придобият конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

        Участниците имаха възможност да задават актуални въпроси, свързани с мерките за справяне при наранявания според спецификата на дейността, като се обсъдиха и конкретни ситуации, като се обсъдиха и конкретни ситуации с потенциален риск от инциденти.

        Водещи обучители на двете обучения бяха д-р Панайот Попов, лектор по първа помощ и Добриела Праматарова, специалист и обучител по първа помощ в БЧК-Ямбол.    

                                        ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ