Първа помощ и действия при кризи

 БЧК – Ямбол проведе базово обучение по първа помощ с ученици от ГСАГД „Кольо Фичето“ в град Ямбол. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за повишаване тяхната готовност по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти.

Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ с Секретариата на Обл.С на БЧК запозна присъстващите с принципите и целите на първата помощ, подход към пострадал, мерки за овладяване на негативните последици, основни жизнени показатели, лични предпазни средства и др.

Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси, като се обсъдиха конкретни ситуации с потенциален риск за живота и здравето на пострадалите.

Специално място бе отделено на ролята и отговорностите на структурите на БЧК преди, по време и след кризисна ситуация, комуникация и взаимодействие с партньорите.