Първа копка по проект на „ВиК“ – Ямбол

На 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се състои официална церемония „Първа копка“ за отбелязване на ефективния старт на строителните дейности на обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово“, част от инвестиционен проект BG 16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“

Мероприятието ще се проведе на строителната площадка на обекта: Напорен резервоар – гр. Елхово в местност „Лозята“.

 

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0003

„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“

 

  1. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Източник на финансиране: ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

Дата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ: 28.08.2019 г.

Регистрационен номер на договора: BG16M1OP002-1.016-0003

Дата на стартиране на дейностите по проекта: 12.09.2019 г.

Дата на приключване на физическите дейности по проекта: 12.10.2023 г.

Дата за отчитане на проекта: 12.03.2024 г.

Място на изпълнение: Област Ямбол

 

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Обща цел

– Постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията и устойчиво използване на водните ресурси за агломерации с над 10 000 е.ж. идентифицирани за обособената територия „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол:

– Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги;

– Намаляване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК оператора;

– Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване;

– Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване;

– Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните водни басейни.

Специфични цели:

– Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол;

– Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

 

 

Проектът предвижда инвестиции на територията, обслужвана от Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, както следва:

ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЯМБОЛ:

По компонент водоснабдяване:

– Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“- обща дължина 6 546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.

– Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 12 781м и 390бр. сградни водопроводни отклонения в гр. Ямбол;

– Изграждане на шахта с регулатор на налягане с ултразвуков разходомер;

– Изграждане на 4 шахти с регулатори на налягане;

– Въвеждане на нови точки за измерване на водно количество и налягане по водопроводната мрежа на водоснабдителна система „Ямбол“ и интегрирането им в системата за мониторинг на данни и тенденции;

– Монтиране на датчици за налягане.

– Надграждане на SCADA и ГИС.

 

По компонент събиране на отпадъчни води:

Ще бъде изградена и реконструирана канализационна мрежа с обща дължина 4925м, в т.ч.:

– Реконструкция на участъци от канализационната мрежа – по ул.“Руен“, ул. „Галац“ и от кръстовището с ул „Битоля“ до КПС „Възраждане“;

– Реконструкция на КПС „Биков Мост“ и напорния тръбопровод след нея, създаване на система за контрол и управление на реконструираната канализационна помпена станция;

– Превключване на Главни колектори ІV и ХІІ към Главен колектор I както и превключване на част от канализацията на централна градска част;

– Изграждане на нова канализация по ул. „Битоля“ и ул. „Сокол“;

– Изграждане на нова КПС „Христо Ботев“ с довеждащ колектор и реконструкция на 1 бр. дъждопреливник пред нея;

– Изграждане на 3 бр. нови дъждопреливници.

 

ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЕЛХОВО:

По компонент водоснабдяване:

– Реконструкция на част от външен довеждащ водопровод от с.Златиница до НР на гр.Елхово с обща дължина 11 148 метра, DN250, PE100RC.

– Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3 208 м и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр. Елхово.

 

По компонент събиране на отпадъчни води:

– Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN 300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр. Елхово.

 

III. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

Инвестиционните дейности по проекта са обособени в 4 (четири) строителни обекта, както следва:

„Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“

„Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

Към настоящия момент за всички инвестиционни обекти са сключени договори за изпълнение след проведени обществени поръчки по ЗОП, има издадени Разрешения за строеж на фаза „идеен проект“ и ще бъдат изпълнявани по ФИДИК „Договорни Условия за Технологично Оборудване и Проектиране-Строителство, за Електро и Машинно-Монтажни Работи и за Строителни и Инженерни Обекти, Проектирани от Изпълнителя“, Жълта книга, първо издание – 1999 г.

Строителните дейности по проекта стартират с обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар-гр. Елхово“, за който вече е одобрен „работен проект“ и се открива строителна площадка за изпълнението му. Очаква се обектът да приключи до края на годината.

 

  1. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 31 231 619,65 BGN, от които:

Безвъзмездна финансова помощ: 23 241 530,29 BGN, в т.ч.

  • Финансирани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд: 19 755 300,74 BGN
  • Национално съ-финансиране, осигурено от Държавния бюджет на РБългария: 3 486 229,55 BGN

Съфинансиране от страна на бенефициента: 7 990 089,36 BGN, в т.ч.

  • Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 2 784 819,42 BGN
  • ДДС върху допустими разходи: 5 205 269,94 BGN