Първа копка на ремонта в Младежки дом „Георги Братанов“

На 3 февруари 2023 г., в 11.00 часа пред сградата на Младежки културен център „Георги Братанов“ в Градски парк ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от 22.06.2021 г. до 21.12.2023 г.

Непосредствено след церемонията ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени проектните дейности и очакваните резултати.

Проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 6 869 491,06 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 4 029 866, 75 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи. Останалите дейности по проекта– доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 2 839 624, 31 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Младежки културен център „Георги Братанов“, намиращ се в Градския парк на Ямбол, като включва дейности по ремонт и модернизиране на  сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на центъра. Изпълнението на задачата ще създаде възможност Младежкия културен център, зала Диана и парка със зоните си за организиране на концерти на открито, спорт, игри и отдих, да осъществят единна функционалност, осигуряваща завършека на зоните за отдих, както и ще допринесе за повишаване на атрактивността на сградата и разширяването на портфолиото от предлаганите услуги в Младежкия културен център.

С осъществяване на дейностите, заложени в проекта ще се постигнат следните резултати:

–          Създаване на условия за равен достъп до културно – развлекателните дейности и участие в тях за всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

–          Повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

–          Подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

–          Развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.