Първата помощ  и действия при кризи

Обучение по първа помощ и практически демонстрации за действие при кризи с ученици и учители от Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии  в град Ямбол, проведе Ямболската червенокръстка организация.  

  Инициативата се реализира със съдействието на Теодора Сулева,  директор и Мария Петкова, педагогически съветник в училището и имаше за цел придобиването на базисни познания и практически умения за повишаване готовността по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти в училищна и извън училищна среда.

 Добриела Праматарова, специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК запозна присъстващите с принципите и целите на първата помощ, подход към пострадал, мерки за овладяване на негативните последици, основни жизнени показатели, лични предпазни средства и др.

  Специално място бе отделено на ролята и отговорностите на структурите на БЧК преди, по време и след кризисна ситуация, комуникация и взаимодействие с партньорите.

                                                                      

     

                                                         ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ