Публично обсъждане

О Б Я В А

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.140, ал.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

На 29.06.2017 г. /четвъртък/  от 13.30 часа  в  залата  на  Община Тунджа – Ямбол

 

 

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ        

 

 

П У Б Л И Ч Н О    О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ОТЧЕТА  НА  ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2016 ГОДИНА

 

 

 

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕТО.

      

 

 

 

 

ГЕОРГИ   П.  ГЕОРГИЕВ    / п /         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА”