Публично обсъждане на концепциите за интегрирани териториални инвестиции в община „Тунджа“

   Екипът на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ-Ямбол), като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион проведе публично обсъждане на 3 концепции за ИТИ, в които са заложени дейности на територията на община „Тунджа“. Водещи партньори в концепциите са Общините Ямбол, Бургас и Сливен.
В обществената дискусия се включиха партньорите по проекта, представители на местната администрация, общински съветници, граждани и други заинтересовани лица.
Събитието откри кметът на община „Тунджа“ – г-н Станчо Ставрев, който описа предстоящите инвестиции и значението им за общината и региона. Той акцентира върху значимостта на интегрирания подход в регионалното развитие, като изказа благодарност към всички партньори за подкрепата и ползотворното сътрудничество.
   Първо беше представена концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, с водещ партньор Община Сливен от г-жа Митка Крълева – Началник отдел „Общинско развитие, проекти и програми“ в Община Сливен. Тя включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални парка в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до Индустриална зона – Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол, изграждане на обекти за спорт и рекреация, както и проекти по мерки: „Приобщаващо образование и образователна интеграция“, „Връзка на образованието с пазара на труда“ на ПО и „Насърчаване на младежката заетост“ на ПРЧР.
   Последва концепцията с водещ партньор Община Ямбол „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“, представена от г-жа Венцислава Петрова – Главен експерт Отдел „Европейско финансиране и програми“. Проектното предложение обхваща инвестиции в образователна инфраструктура, подобряване на зелената градска среда чрез изграждане на зелени пространства за широко обществено ползване, подобряване на визуалните качества както на жилищните територии, така и на обособени паркови пространства, подходящи за развитие на устойчиви форми на туризъм и спорт. Включени са също изграждане на нови транспортни комуникации, създаване на възможности за алтернативни и екологични форми на придвижване на населението чрез разширяване на велосипедната и пешеходна инфраструктура.
   Публичното обсъждане продължи с концепцията на Община Бургас „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, представена от управителя на ОИЦ-Ямболг-жа Станислава Иванова. С концепцията се цели подобряване на здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура и достъпа до услуги, като основен фактор за определяне качеството на живот в региона, вкл. подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги, както и осигуряване на равен достъп до ползването на услугите от населението в региона.
В последвалото обсъждане се включиха г-н Светозар Грозев, директор на Дирекция „Териториално устройство, строителство и екология“ в Община „Тунджа“ и г-жа Татяна Стоянова, директор на Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ в същата община, които споделиха подробности по дейностите в представените концепции.
В попълнените по време на събитието анкетни карти е изтъкната необходимостта и значимостта на предвидените дейности в интегрираните концепции.
Публичните обсъждания, организирани от ОИЦ-Ямбол продължават през следващите два дни в общините Стралджа и Елхово.
 
Областен информационен център – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.
Областен информационен център – Ямбол
Тел. 046/62 01 89
e-mail: oic.yambol@gmail.com