Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г.

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35 ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Елхово обявява, че на 30.08.2021 година от 16:30 часа в залата на общинска администрация, ще се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет за 2020 г.

Същият е публикуван на интернет страницата на община Елхово на следния линк: https://elhovo.bg/?page_id=2040 / Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2020 г. / Отчет за четвърто тримесечие.

Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването. При проявен по-голям интерес от страна на заинтересованите институции и граждани ще бъдат допускани по 15 души.