Публично обсъждане на Бюджет 2017 на община „Тунджа“

Кметът на Община Тунджа, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

ОБЯВЯВА        

ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”  ЗА 2017 ГОДИНА

Обсъждането ще се състои на 05.01.2017г. /четвъртък/ от 11.00 часа  в  залата  на  Община Тунджа – Ямбол

Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането на бюджета за 2017г.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ       

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”