Публично обсъждане в община „Тунджа“ на проекта за бюджет 2017

 Публично обсъждане на рамката на бюджета на община „Тунджа“ за 2017 г. се проведе на 5 януари, в залата на общината.

В публичното обсъждане участваха общински съветници, кметове и кметски наместници от населените места на общината, експерти от общинска администрация, представители на бизнеса, неправителствения сектор и местната общност.

Основната цел на бюджет 2017 на община „Тунджа“ е да гарантира финансовата стабилност чрез законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване на средствата.

Проектът за бюджет 2017 бе представен от кмета на общината Георги Георгиев.

Той възлиза на 15 261 486 лв., като приходите от ЦБ за делегираните държавни дейности са 9 592 775лв., а собствените приходи – 4 310 640лв. Разходите по функции за 2017г. възлизат също на 15 261 486 лв., като за делегираните от държавата дейности те са 6 857 422лв., за местните дейности – 7 233 256лв. и за дофинансиране на делегираните държавни дейности – 1 170 808лв.

Предстои проектът за бюджет за 2017 година на община „Тунджа” да бъде внесен за одобрение на сесия на общинския съвет.