Публичен търг за училищен павилион

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ“Любен Каравелов“ – Ямбол
О Б Я В А
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ“Любен Каравелов“ – Ямбол, както следва:
І. Обект, начална тръжна цена, депозит за участие:
Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, актуван с АОС №253/04.06.2001г., намиращо се в сградата на ОУ“Любен Каравелов“, ул.“Любен Каравелов“№31, на първия етаж, с обща площ 5,70 кв.м при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена 20,92лв без ДДС.
2. Депозит -120,00лв.
II.Начин и срок на плащане на месечната наемна цена:
Ежемесечно до 5 число на текущия месец по сметката на ОУ“Любен Каравелов“ – Ямбол в Общинска банка – Клон Ямбол ;
III. Условия за търга с тайно наддаване:
1.Срок на отдаване под наем 3 (три) години.
2.Предмет на дейност:
Продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, съгласно условията на Наредба 37 на МНЗ от 21.07.2009 г.за здравословно хранене на учениците и Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
3.Възстановяване, поддържане, ремонти, оборудване и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура се извършват и са за сметка на наемателя.
4. Наемателят заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на имота. Такса смет се заплаща съобразно приспадащата се част за наетия имот.
5. Обектът на търга следва да се ползва съобразно предназначението му, като не се възпрепятства осъществяването на дейностите на училището, за които сградата е предоставена за управление.
6. Снабдяването със съответните документи, с които трябва да разполага наемателят за извършване на съответната дейност, е негово задължение.
7. Имотът не може да се пренаема.
8. До участие се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията, които са закупили тръжната документация, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, нямат публични задължения към държавата и Община Ямбол.
IV.Тръжната документация се предоставя на участниците в канцеларията на ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол срещу заплатена сума от 20.00 лева без ДДС до 16.00 часа на 05.03.2020г.
V.Таксата за участие се внася в касата на ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол. Краен срок –до 15.00 часа на 09.03.2020г.
VI.Определеният депозит се внася най-късно до 15.00 часа на 09.03.2020г., по сметка на ОУ“Любен Каравелов“ -Ямбол в Общинска банка –Клон Ямбол
VII.Оглед на обекта може да се извършва от 8.00 до 15.00 часа всеки работен ден до 09.03.2020г. след закупуване на тръжна документация.
VIII. Предложенията ( офертите) за участие в търга се представят в учителската стая (II етаж) на училището от 13.00 до 14.00 часа на 10.03.2020г.
IX.Търгът ще се проведе в ОУ“Любен Каравелов“ -Ямбол на 10.03.2020г., от 14.00 часа в учителската стая ( II етаж) по реда на обявата.

ТАНЯ АЛЕКСИЕВА,
Директор на ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол