Процедура „Младежка заетост“

От 04.05.2020 г. по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г.са назначени 20 лица на длъжност „Работник-поддръжка“ и 11 наставника.

Младежите ще работят в продължение на 6 месеца, на 8-часово работно време в селата: Веселиново, Безмер, Кабиле, Генерал Инзово, Победа, Маломир, Завой, Крумово, Генерал Тошево, Дражево, Кукорево, Ботево, под наставничеството на кметовете на съответните села.