Професионален празник на служителите на МВР

Обявен с Решение 79 на Министерския съвет от 28 февруари 1992 г. На тази дата през 1879 г. княз Александър I издава Указ 1 (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 1 от 28 юли 1879 г.), с който назначава първото правителство на Княжество България (5 юли-24 ноември 1879 г.) с министър-председател, министър на вътрешните дела и управляващ Министерството на народното просвещение Тодор Бурмов. Министерството на вътрешните работи е създадено с Указ 23 от 17 юли 1879 г. на основание чл. 161 от Търновската конституция като Министерството на вътрешните дела.