„Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетни лица в област Ямбол през 2016 година”

През 2016 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС) в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица е 169, в т.ч. заведени на отчет за първи път през годината – 33.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. са:

 • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 0%;
 • Малолетни (8 – 13 г.) – 0%;
 • Момчета – 142 (84.0%);
 • Учат – 138 лица (81.7%);
 • Не учат – 24 лица (2%);
 • Живеят в криминогенна среда – 58 лица (34.3%).

 

През 2016 г. от отчет в ДПС са снети 29 малолетни и непълнолетни лица (17.2%). Причините за това са:

 • поправяне на поведението – 15 лица (51.7%);
 • навършване на 18-годишна възраст – 12 лица (41.4%);
 • на други основания – 2 лица (6.9%).

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2016 г. през ДПС са преминали 126 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 103, или 81.7%, а момичетата са 23 (18.3%).

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

 • „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 36 лица, или 28.6%;
 • „употреба на психоактивни вещества“ – 19 лица, или 15.1%;
 • „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 10 лица (7.7%);
 • „прояви на насилие и агресия“ – 5 малолетни и непълнолетни (4.0%).

 Извършени престъпления

През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 66.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 51 лица, или 77.3%. Най-висок е делът на извършителите на взломни кражби – 25.5% (13 лица) и на кражби от магазини или други търговски обекти – 13.7% (7 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2016 г. на територията на област Ямбол 18 деца са пострадали от престъпления, от които 6, или 33.3%, са момичета. Малолетни са 5 лица (27.8%), а непълнолетни – 13 (72.2%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 8 лица (44.4%). Следват пострадалите от блудство (2 лица) и отвличане с цел предоставяне на развратни действия (2 лица).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2016 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 272 възпитателни дела, от които 149 (54.8%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през  годината е 131, като от тях в срок до един месец са решени 44 дела, или 33.6%. Прекратени на различни основания са 139 дела (51.1% от образуваните възпитателни дела). В края на 2016 г. 17 дела, или 6.2% от образуваните, са останали несвършени.

През 2016 г. местните комисии са наложили 181 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 161 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 166 общественоопасни деяния.

 • „предупреждение“ – в 97 случая (53.6%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 31 случая (17.1%);
 • „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ – на 12 малолетни и непълнолетни (6.6%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 11 случая (6.1%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

 • Малолетни са 73 лица (45.3%), а непълнолетни – 88 (54.7%);
 • Момчетата са 142 (88.2%), а момичетата – 19 (11.8%);
 • Повечето от децата (69.6%), на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование (112 лица).