Проект създава работни места за младежи и продължително неактивни лица

Проект: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните  места в ЕТ „Пенком Русат – Атанас Стоянов“, Договор BG05M9OP001-1.003-1225-C01 е с продължителност  14 месеца. Той стартира на 22.09.2016 г.  и ще приключи на 22.11.2017 г. “ Общата стойност на проекта е 56 208.00 лв., като финансирането от Европейският съюз е в размер на 47 776.80 лв., а национално съфинансиране –  8 431.20 лв. Проектът е одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е ЕТ „Пенком Русат – Атанас Стоянов“.

Общата цел на проекта е осигуряване на заетост и високо качество на работните места в ЕТ „Пенком Русат – Атанас Стоянов“, а специфичната цел е да осигури устойчиви работни места за безработните и неактивните лица от най-уязвимите групи на пазара на труда. Четири са дейностите по проекта. Първата е свързана с  наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца Лицата ще се наемат по трудово правоотношение. Предвижда се да бъдат наети както следва: 2-ма безработни младежи до 29 г, 2 безработни лица на възраст над 54 г., 1 безработно лице с ниска степен на образование, 1 продължително безработно / неактивно лице. Длъжността, на която ще бъдат назначени по проекта е Продавач – консултант .Чрез втората дейност ще бъде закупено оборудване, стопански инвентар и работно облекло за служителите, свързани със създаването на нови работни места Третата дейност е свързана с организация и управление на проекта. Екипът се състои от ръководител и счетоводител.  Четвъртата дейност е Информиране и публичност  и включва изработване на информационна табела и плакат, поставянето им на входа на търговският обект, а също така стикери, прессъобщение и информационни брошури, съдържаща целите, основните дейности и очакваните резултати от проекта, които ще се разпространяват в обекта, в ДБТ и/или при др. публичните дейности.

Целевата група по проекта са 6 безработни лица, които попадат в следните категории: безработни лица; с ниска степен на образование; продължително безработни и неактивни лица; безработни младежи до 29 г.; безработни лица на възраст над 54 г. ;

Очакваните резултати са свързани с ефективното изпълнение на планираните дейности.

– Създаден екип по организация и управление на проекта и сключени 2 договора с членовете на екипа по проекта – с ръководителя и счетоводителя;

 – Сключени шест трудови договора с лица от целевите групи, като ще им се осигури субсидирана заетост за 12 месеца. Положителен ефект ще бъде осигурената заетост на наетите по проекта безработни лица за 12 месеца след приключване на проекта.

– Закупено оборудване      

– Осигурена публична информация и прозрачност на проекта и финансирането му от ЕСФ, достъпна за обществеността;

– Информираност сред широк кръг от хора относно ползите за кандидатите по проекти на ОПРЧР;

– Популяризиране на схемата „Ново работно място“  сред  широката общественост и сред потенциалните нови кандидати;

– Отразяване на опита и практиките на кандидатите в публичното пространство посредством разпространение на прессъобщение за проекта сред медиите;

– Информираност на обществото относно  дейностите  на проекта, целите и постигнатите резултати, благодарение на изготвените и разпространени брошури за изпълнението на  проекта;

– Поставена на видно място информационна табела и стикери, оповестяващи данните по проекта и приноса на ЕС за изпълнението му.