Проект „Родители в заетост“

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години.

По проекта услугата „детегледач” може да се ползва:

до 8 часа на ден – от заети и безработни родители – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0 до 5 годишна възраст вкл., т.е. децата не посещават детски ясли, заведения и предучилищни групи;

до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители за дете/деца от 0 до 12 годишна възраст, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда ще продължат да извършват подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Заявления от родители ще се приемат на хартиен носител лично във всички бюра по труда в страната или на ел. адрес roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление за участие може да намерите на: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/.