Проект „Работа” – нова възможност за безработните

Близо 9700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица от райони с високо равнище на безработица. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Минимум 2/3 от включените лица ще са от продължително безработни лица или новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които не са работили през предходните 12 месеца.

Проектът ще се реализира в 193 общини, в които равнището на безработица е над средното за страната през предходните 12 месеца, и ще осигури възможности за заетост и разкриване на нови работни места.

Общините от област Ямбол, попадащи в обхвата на проект „Работа”, т.е. с равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца са: Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.

Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца, като на работодателя ще се предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта.

Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Приемът на документи по проект „Работа” започна на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 г., включително, като има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Подробна информация за проекта може да бъде намерена на web адрес:

https://www.az.government.bg/pages/rabota/.